واحدهای تجاری

مرکز خرید باران دارای 332 واحد با کاربری تجاری می باشد که بسیاری از مشاغل از صنف های مختلف در آن مشغول به فعالیت می باشند.