واحدهای اداری

مرکز تجاری اداری باران دارای 13 واحد با کاربری اداری و تعدادی واحد با کاربری تجاری مناسب برای شرکت ها و مشاغل اداری خرد و کلان می باشد.