بازسازی حیاط مرکزی مجتمع

با همت و تلاش اعضای هیات مدیره مجتمع تجاری و اداری باران، طرح نوسازی و ساخت فضای سبز و جذاب برای این بخش کلنگ خورده و در حال انجام عملیات اجرایی می باشد. در این راستا گزارش تصویری پیوست گویای طرح فوق الذکر بوده که به زودی وارد فاز های بعدی خواهد شد.